Sikkerhedsanbefalinger

for skoler og institutioner

Sikkerhedsanbefalinger for skoler og institutioner


Det er vigtigt for skoler og institutioner, der ønsker at lave vandaktiviteter at kende til retningslinjer og anbefalinger, der kan øge sikkerheden ved aktiviteterne og forebygge drukneulykker. Herunder kan du læse mere om sikkerhedsanbefalingerne, og hvad lovgivningen siger på området


Generelle sikkerhedsanbefalinger for skoler og institutioner:

• Når skoler og institutioner er i svømmehallen, skal mindst en af lærerne eller pædagogerne have en gyldig kompetencegivende bassinprøve. Det gælder også, hvis skolen eller institutionen er på tur i ind- eller udland og benytter en anden end deres egen sædvanlige svømmehal.


• Når I er i svømmehallen skal bassinet overvåges kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed


• Undervisere skal være synlige for deltagerne. T-shirt i stærke farver hjælper underviseren med at være synlig og gør det lettere for deltagerne at tilkalde hjælp


• Børn, der ikke kan svømme, skal kunne bunde eller have et flydemiddel på, der giver tilstrækkelig opdrift til, at barnet kan svømme fra kant til kant. Flydemidlet skal være fastgjort forsvarligt. Alternativt skal barnet have sin egen hjælper.


• Hovedspring skal udføres på en dybde på mindst 1,5 til 2 m ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 m ved stående stilling ved udflugter til åbent vand


• Alle ansvarshavende personer bør være bekendt med retningslinjerne for arrangementet og have aftalt en beredskabsplan


Love og regler

Ud over skolen og institutionen har svømmehallen/livredderen også et ansvar ved en ulykke i svømmehallen. Men i modsætning til institutioners og skolers ansvar for børn i deres varetægt, når man er i svømmehallen, er livredderes ansvar ikke beskrevet i nogen lov.

Sker der en ulykke i svømmehallen, vil livredderens eller svømmehallens ansvar derfor blive bedømt ud fra dansk rets almindelige erstatningsregel: Culpa-reglen. Det betyder, at livredderen kun kan gøres ansvarlig, hvis vedkommende ved en fejl eller en forsømmelse er skyld i ulykken. Man skal således kunne bevise, at det var svømmehallens eller livredderens skyld, at ulykken skete. Den bevisbyrde kan være meget svær at løfte. Det er derfor, man bader på eget ansvar i svømmehallen.Det er derfor, man bader på eget ansvar i svømmehallen.


Ansvar for vandsikkerhed i institutioner.

Overordnet har kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune i henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 6 ansvaret for sikkerheden og forsvarlige forhold i dagtilbud for børn og andre aktivitetstilbud med kommunal medfinansiering. Det daglige ansvar for børnene ligger dog i praksis hos lederen af de pågældende tilbud. Herudover hviler der et særligt ansvar på voksne, pædagoger, dagplejere og andre, der har børn i deres varetægt i det daglige. Det er afgørende for vandsikkerheden, at de pågældende med et særligt ansvar er i besiddelse af de rigtige livredningsmæssige kvalifikationer


Ansvar for vandsikkerhed i Skoler

I folkeskolelovens bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden er ansvar og sikkerhed beskrevet for skolens vandaktiviteter.


Bekendtgørelsens § 6 lyder

Foregår undervisningen i lokaler og på steder, som rummer særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, herunder svømmehal, påhviler der skolens leder en skærpet tilsynspligt.


Stk. 2. Hvis der på specielle områder er givet særlige sikkerhedsforskrifter eller lignende, påhviler det skolens leder at påse, at disse forskrifter overholdes.


Stk. 3. Undervisning i svømning varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.


Bekendtgørelsens § 10 lyder:

Badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold.

Tidligere har Undervisningsministeriet udgivet en vejledning, hvori der gives uddybende bemærkninger til § 10:
Badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold. Hvis badning foregår på friland, skal læreren, inden badning tillades, have en sikkerhed for, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare. Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der bør være mindst to voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.
Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne udføre livredning. Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.


Hvem fastlægger sikkerhedsbestemmelserne i en svømmehal?

Ejeren af svømmehallen fastlægger sikkerhedsbestemmelserne. Rådet for Større Badesikkerhed har udgivet pjecen "sikkerhed ved offentlige badeanlæg".


Brug for hjælp?

Skole- / institutionsnavn*
Kontaktperson*
Telefonnummer*
E-mail*
Evt. besked